Thượng đẳng: Trả tiền bằng cách ném xuống đất

573

Mọi người nghĩ sao về hành động này ?

Ném tiền xuống đất …..

Mời mọi người xem video :